Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van ABB advies, bemiddeling & beheer. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
Deze website bevat informatie afkomstig van ABB advies, bemiddeling & beheer. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is ABB advies, bemiddeling & beheer aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt ABB advies, bemiddeling & beheer te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Privacystatement

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: 25 mei 2018) krijgen klanten van ABB waarvan persoonsgegevens1 worden verwerkt2 meer en verbeterde privacyrechten3

Ad 1: Persoonsgegevens zijn: naam en voorletters cq. voornaam/voornamen; adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats); telefoon; E-mail en overige (bv. social media). Persoonsgegevens zullen door ABB alleen worden verzameld in geval van een schriftelijk vastgelegde toestemming van de gebruiker.

Ad 2: Verwerken: het gaat om het opslaan (het schriftelijk en/of elektronisch vastleggen van persoonsgegevens) van een of meer van de hierboven genoemde persoonsgegevens en het gebruiken (voor het zoeken van contact; verzenden van stukken, etc) daarvan door ABB binnen het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Persoonsgegevens worden gevraagd om een gezamenlijk doel te bereiken. Enkel binnen deze context worden de gegevens gebruikt. Gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.

Ad 3: Meer en verbeterde privacyrechten: iedere klant heeft het recht om altijd de opgeslagen gegevens bij ABB in te zien; informatie daarover te krijgen; deze desgewenst te wijzigen of te laten wissen. Tevens kan de klant op eenvoudige wijze over zijn gegevens beschikken en doorgeven.

ABB zal een verwerkingsregister bijhouden. In het register staan de persoonsgegevens en het doel waarvoor deze zijn opgeslagen. Nota Bene: gegevens zullen niet met een of meer andere organisaties worden gedeeld.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij ABB advies, bemiddeling & beheer wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien, gewijzigd of misbruikt wordt. ABB advies, bemiddeling & beheer kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De gegevens nodig voor de beantwoording van e-mail, zullen alleen voor dit doel door ABB advies, bemiddeling & beheer worden gebruikt.
Het is verstandig om belangrijke e-mail alsnog per brief te doen toekomen.

Link naar website van derden
Eventuele links naar andere websites die door andere partijen dan ABB advies, bemiddeling & beheer worden geëxploiteerd, worden uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. ABB advies, bemiddeling & beheer heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Copyright
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van ABB advies, bemiddeling & beheer en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.
Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van ABB advies, bemiddeling & beheer.